• Imprimeix

Innovació i recerca

Un dels objectius estratègics del CRBMC és la innovació i recerca aplicada a la conservació i restauració del patrimoni cultural. Dins els darrers anys el Centre ha fet un esforç important en àmbits tan destacats com el tractament de suports, sistemes de muntatge de retaules i tractament d’estrips per microcirurgia tèxtil, entre d’altres, que l’han posicionat com un centre de referència a Catalunya.

Treballs realitzats

Títol: Estudi de tres marededéus del bisbat de Solsona
Responsables del projecte: Pep Paret conservador–restaurador de l’Àrea de Pintura i Escultura sobre fusta del CRBMC
Autor/s: Carles Aymerich, Ricardo Suárez i Esther Gual
Any: 2013-2014

L’objecte d’aquest estudi és un millor coneixement de l’estat de conservació del patrimoni moble català, en concret de tres escultures romàniques del bisbat de Solsona.

Es du a terme un estudi científic de tres marededéus del bisbat de Solsona: la Mare de Déu de Queralt, la Mare de Déu de Coaner i la Mare de Déu de la Quar. Les imatges originals són romàniques, però totes elles han patit modificacions estructurals i estètiques, les últimes fetes durant el passat segle XX.

Les formes escultòriques i la policromia de les tres escultures estaven totalment modificades i emmascarades per les refeccions que havien sofert les obres al llarg dels segles. Una sèrie d’intervencions  —les últimes datades segurament de mitjan segle XX— van acabar per modificar totalment els perfils i la policromia, i les van reconvertir en unes peces més modernes.

Els estudis inclouen, per a cadascuna de les tres escultures, les actuacions següents: fotografies amb llum difusa, amb llum ultraviolada, amb infraroig digital i amb reflectografia d’infraroig; així mateix s’han fet radiografies i analítica dels pigments i del suport.

Els estudis i analítica donen com a resultats més rellevants els següents: els suports de les fustes originals de les talles són d’àlber; les modificacions de les bases es van fer amb fusta de pi; els pigments utilitzats daten del segle XVIII en endavant (en cap cas anteriors), i en totes les obres l’aglutinant utilitzat és l’oli.

Només hi ha una excepció a aquestes regles generals: la corona de la Mare de Déu de Queralt, la qual té una decoració negra sobre fons ocre, que es tracta d’un pigment negre d’ossos barrejat amb un aglutinant proteic. És per això que s’ha optat per acabar de descobrir-lo i netejar-lo, i s’ha deixat com a un possible testimoni de la policromia romànica original.


Títol: Protocol de neteges: noves consideracions sobre productes gasificants en la fase de neteja
Responsables del projecte: Maite Toneu, conservadora-restauradora responsable de l’Àrea de Pintura sobre Tela del CRBMC
Autor/s: Lourdes Domedel i David Silvestre (conservadors–restauradors) i Ricardo Suárez i Victòria Bertran (químics)
Any: 2013

L’objecte d’aquest estudi és fer una comparativa de dos materials gasificants diferents per a la gelificació de dissolvents neutres: el Carbopol Ultrez® i el Pemulen TR2®.
Es determinen els avantatges i inconvenients d’ambdós materials, tant en l’aplicació com en la posterior retirada i esbandida.
La part més pràctica de l’estudi permet extreure unes conclusions que el professional conservador–restaurador podrà tenir en compte a l’hora de fer les proves de neteja necessàries sobre cada obra d’art real que hagi de restaurar.


Títol: Ús de resines sintètiques de baix pes molecular per envernissar
Responsables del projecte: Maite Toneu, conservadora–restauradora responsable de l’Àrea de Pintura sobre Tela del CRBMC
Autor/s: Ana Ordoñez i Lourdes Domedel
Any: 2013

S’elabora aquest  projecte amb la finalitat d’aprofundir en la investigació sobre la utilització i pràctica amb resines de baix pes molecular per envernissar i poder posteriorment redactar un protocol d’actuació per al seu ús.
Objectius: Experimentar amb l’aplicació de vernís per aconseguir un acabat final òptim, mitjançant l’aplicació a pistola.
Comprovar la penetració dels vernissos. Es treballa conjuntament amb un químic especialitzat en  restauració.
Redactar un document d’ús dels vernissos de baix pes molecular (BPM) que s’incorpora com a “Protocol d’envernissament” per a tots els tècnics que hagin de treballar amb matèries similars.

 

Títol: Metodologia per envernissar les superfícies pictòriques amb  resines de baix pes molecular
Responsables del projecte: Pep Paret i Maite Toneu, Conservadors-restauradors del CRBMC.
Autor/s: Ana Ordoñez i Lourdes Domedel
Anys: 2011-2012

El coneixement teòric de les bones propietats que tenen les resines de baix pes molecular tant pel que fa a la seva estabilitat al llarg del temps, com per les seves compatibilitats amb dissolvents alifàtics,  que permeten reduir els nivells de  toxicitat, són coneguts pels conservadors-restauradors de Catalunya però són poc utilitzats a causa de la falta de la metodologia d’aplicació i de treball.
Aquest projecte de recerca pretén  donar les eines necessàries per tal que sigui viable la utilització d’aquests vernissos en substitució dels comercials fets amb resines cetòniques.  Estudis científics, com els de René de la Rie, han  demostrat, abastament, que amb el pas del temps les resines cetòniques es deterioren i es tornem insolubles, però cal aprofundir en la metodologia d’aplicació d’aquests materials.
Aquest treball es concep com una eina en constant evolució, un document que cal anar actualitzant, a mesura que avança la recerca científica.

Títol: Protocol de neteges de policromies per al CRBMC
Responsables del projecte: Maite Toneu, Conservadora- restauradora responsable de l’àrea de pintura sobre tela del CRBMC
Autor/s: David Silvestre i Lourdes Domedel 

Dotar el CRBMC d’un protocol d’actuació i normalització en l’àmbit de la conservació-restauració a seguir en el delicat procés de neteja de policromies. Basat en els estudis de R. Wolbers i P. Cremonesi, la finalitat d’aquest estudi de caràcter transversal (perquè afecta  totes les especialitats), és dotar el CRBMC d’un document marc,  que desenvolupi una metodologia a seguir, en les fases de neteja, per tots aquells professionals de la conservació i restauració que col·laboren al CRBMC.
El protocol es concep com una eina en constant evolució, un document que cal anar actualitzant, a mesura que avança la recerca científica.

Títol: Determinació de la influència de les resines Regalrez® i Paraloid® sobre les   propietats de la fusta (1a fase)
Responsables del projecte: Pep Paret, Conservador-restaurador del CRBMC responsable de l’àrea d’escultura i pintura sobre fusta.
Autor/s: Voravit  Roonthiva i INCAFUST

L’objectiu final d’aquest estudi, encara en primera fase, és l’avaluació de productes, mètodes i procediments en la consolidació del suport de fusta en l’escultura i pintura sobre taula, a fi d’arribar, en un futur, a la definició d’un protocol d’actuació. El projecte consisteix a preparar mostres de fusta vella, sotmetre-les a una sèrie d’assajos físics i mecànics, a partir de la determinació de 4 graus de conservació (bo, regular, deficient i ruïnós) i impregnar-los després, fins a la seva saturació,  de diverses resines amb proporcions i número d’aplicacions diferents.
La finalitat de tot el projecte és una futura publicació, que contempli un protocol d’actuació i normalització en l’àmbit de la conservació-restauració, molt concretament en l’important procés de consolidació i estabilització del suport de fusta.
Els resultats d’aquesta primera fase d’estudi s’han presentat en  el simposi internacional “Adhesives and consolidants for conservation: Research and Applications”, organitzat pel Canadian Conservation Institute l’octubre de 2011.

Títol: Estudi sobre el comportament del Balsite ® K + Balsite® W (CTS) dissolt en aigua destil·lada i etanol com a reompliment de fusta
Responsables del projecte: Pep Paret, Conservador-restaurador del CRBMC responsable de l’àrea d’escultura i pintura sobre fusta.
Autor/s: Laia Roca i Idoia Tantull
Aquest treball empíric pretén determinar quina és la barreja més òptima per al reompliment dels suports de fusta en casos d’atac de tèrmits en obres policromades. Es testen les propietats del Balsite® K + Balsite® W  barrejat amb aigua destil·lada o etanol en diferents proporcions. S’examinen les següents característiques: duresa, adhesió al suport fusta, variacions de volum i temps d’assecatge.

Títol: Estudi dels consolidants en fustes cremades
Responsables del projecte: Pep Paret, Conservador-restaurador del CRBMC responsable de l’àrea d��escultura i pintura sobre fusta.
Autor/s: Laia Roca i Idoia Tantull
Aquest és un estudi que pretén avaluar, empíricament, l’eficàcia del Paraloid® B-72 al 5% en xilè i el Regalrez® 1126 al 5% en white spirit D40 com a consolidants de fustes cremades en obres d’art policromades.

Títol: Proves d’estucs segons els paràmetres proposats per L. Fuster al curs 2007 –ARCC-CRBMC-UPV
Responsables del projecte: Maite Toneu, Conservadora- restauradora responsable de l’àrea de pintura sobre tela del CRBMC.
Autors: Pau Claramonte, Nadir López i David Silvestre  (personal becari)

Aquest estudi té tres objectius: en primer lloc, conèixer i posar en pràctica els coneixements aportats en el curs de 2007, a partir dels 3 paràmetres que proposa la Dra. Laura Fuster (concentració d’adhesiu, relació aglutinant – càrrega i concentració de volum de pigment) a l’hora de preparar una massilla. En segon lloc, vol comparar empíricament els resultats a partir dels diferents aglutinants ( tots ells de cola de conill però uns en gra i altres en pols), per tal de veure quins resulten més forts i resistents, més fràgils, més trencadissos o més elàstics. I, per fi, determinar si els valors recomanables inferiors al 80% de PVC són adients per la correcta aplicació de la massilla.

Títol: Projecte d’estudi de neteges químiques amb àcids per a ceràmiques
Responsables del projecte: Àngels Jorba, Conservadora- restauradora responsable de l’àrea d’arqueologia i paleontologia del CRBMC.
Autors: Xisca Bernat Jaume i Joan Escudé González

De les diferents alteracions que pot caldre eliminar en la neteja d’una ceràmica és probablement la remoció de les concrecions insolubles la que pot comportar més conseqüències per a la integritat de la peça. Per aquest motiu, el que es pretén amb aquest estudi és establir uns criteris d’utilització d’àcids gelificats amb la finalitat de fer més superficial la seva acció, a la vegada que s’introdueix menys quantitat d’ions àcids dins el substrat ceràmic, tot reduint la volatilitat de les substàncies químiques i, consegüentment, la toxicitat en l’ambient de treball. El que es busca en última instància és reduir la degradació que els ions àcids poguessin produir, alhora que també es redueix el temps necessari per a la neutralització posterior, sempre amb l’objectiu de minimitzar el debilitament que tots aquests factors poden produir, especialment en ceràmiques que ja tinguin un cert grau de disgregació per la seva pròpia naturalesa, manufactura o cocció.

Col·laboracions

 Projecte d’investigació Magistri Cataloniae. Artistes, patrons i públic. Catalunya i la Mediterrània, segles XI-XV 

Dirigit per Manuel Castiñeiras, professor de la UAB

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya analitza i examina tres frontals romànics del Museu Episcopal de Vic, dins d’un projecte de recerca impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal d’estudiar la personalitat i l’ofici del pintor medieval
Gràcies a un acord de col·laboració entre la UAB, el Museu Episcopal de Vic i el CRBMC, es duran a terme diferents proves d’examen i d’anàlisi (microscòpia òptica i electrònica, reflectografia d’IR, radiografia, cromatografia...) de tres taules romàniques que es conserven al MEV: l’altar de Santa Maria de Lluçà, el frontal de Sant Vicenç d’Espinelves i el frontal de Sant Martí de Puigbò. Totes les proves es duran a terme a les instal·lacions del Centre.